PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

KNJIGA

Poredbena frazeologija: pogled izvana i iznutra, FF-press, Zagreb, 2002, 1-128.

 

RJEČNICI

Hrvatski frazeološki rječnik (u suautorstvu s A. Menac i R. Venturinom), Naklada Ljevak, Zagreb, 2003, 1-414.

Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema (u suautorstvu s E. Kržišnik, S. Ribarovom, T. Dunkovom, N. Kabanovom, I. Mironovom Blažinom, R. Trostinskom, A. Spagińskom Pruszak, I. Vidović Bolt, D. Sesar, M. Dobríkovom, M. Kursar), Knjigra, Zagreb, 2006, 1-439.

Hrvatsko-engleski frazeološki rječnik (u suautorstvu s D. Vrgočem), Naklada Ljevak, Zagreb, 2008, 1-1028.

Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik(u suautorstvu s A. Menac, I. Mironovom Blažinom, R. Venturinom), Knjigra, Zagreb, 2011, 1-470.

Hrvatski frazeološki rječnik (u suautorstvu s A. Menac i R. Venturinom), Naklada Ljevak, Zagreb, 2014, 1-794.

Hrvatsko-romansko-germanski rječnik poredbenih frazema (u suautorstvu s E. Le Calvé Ivičević, D. Sarić, S. Soares, I. Lončar, C. Rouco Chao, S. Malinar, L. Zergollern-Miletić, R. Lučićem, A. Bierichom, B. Barčot, Z. Novoselcem i C. Bredenkamp), Knjigra, Zagreb, 2016, 387 s.

Ivana Vidović Bolt, Branka Barčot, Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević, Neda Pintarić, Ana Vasung, Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Školska knjiga, Zagreb, 2017, 244 s.

 

BIBLIOGRAFIJA

Bibliografija hrvatske frazeologije + CD s popisom frazema analiziranih u znanstvenim i stručnim radovima (u suautorstvu s Barbarom Kovačević i Anitom Hrnjak), Zagreb: Knjigra, ožujak, 2010.

Željka Fink Arsovski, Barbara Kovačević, Anita Hrnjak, Bibliografija hrvatske frazeologije. Frazeobibliografski rječnik, e-knjiga, Knjigra, Zagreb, 969 s.
http://www.knjigra.hr/wp-content/uploads/2017/12/bibligraf_hrv_fraz-frazeolos_rjec.pdf
http://phraseoseminar.slovo-spb.ru/ → Библиотека → Словари

 

KORPUS

Hrvatski frazeološki korpus (u suradnji sa Stefanom Rittgasserom), radna verzija na http://www.lingua-hr.de

 

PRIRUČNIK ZA NASTAVU

Сборник упражнений по синтаксису русского языка, FF-press, Zagreb, 2006, 2013, 1-77.

 

ZNANSTVENI ČLANCI

 1. Neke odrednice kolokvijalnog frazeologizma, Strani jezici, br. 2, 1986, 98-103.
 2. Veliko ili malo slovo vlastitih imena u množini, Jezik, br. 4, 1988, 107-112.
 3. Frazeologizmi s numeričkom komponentom (na materijalu hrvatskih ili srpskih i ruskih frazeologizama), Radovi Zavoda za slavensku filologiju, br. 24, Zagreb, 1989, 81-97. 
 4. Sinonimni nizovi frazeologizama kojima se opisuje čovjekova vanjština (na materijalu hrvatskog i ruskog jezika), Strani jezici, br. 1, 1993, 20-27. 
 5. O jednom tipu frazeoloških varijanti (na materijalu hrvatskih ili srpskih i ruskih frazeologizama), Rječnik i društvo (zbornik radova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i leksikologiji održanog 11-13. X. 1989. u Zagrebu), Zagreb, 1993, 65-70. 
 6. Tipovi adjektivnih frazeologizama (na materijalu ruskog i hrvatskog jezika), Filologija, knjiga 20-21, Zagreb, 1992-1993, 91-103. 
 7. Nekoliko primjera sekundarne adaptacije anglicizama u ruskom jeziku, zbornik HDPL "Primijenjena lingvistika danas", Zagreb, 1994, 126-132.
 8. O jednom tipu sekundarne adaptacije anglicizama u hrvatskom jeziku, Strani jezici, br. 3-4, 1994, 163-169.
 9. Frazemi sa značenjem "vrlo daleko" u ruskom i hrvatskom jeziku, Filologija, knjiga 24-25, Zagreb, 1995, 121-127.
 10. O poredbenim pridjevskim frazemima (na materijalu hrvatskoga i ruskoga jezika), zbornik HDPL "Jezik i komunikacija", Zagreb, 1996, 402-406 
 11. Ruski i hrvatski frazemi s komponentama бог, черт (дьявол) i bog, vrag (đavo), Filologija, knjiga 27, Zagreb, 1996, 17-24. 
 12. Hrvatski i ruski frazemi sa značenjem "vrlo blizu", Suvremena lingvistika, br. 41-42, Zagreb, 1996, 139-145. 
 13. Pridjevski i glagolski frazemi sa značenjem "jako pijan" i "jako se napiti" (na materijalu ruskoga i hrvatskoga jezika), Prvi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova, I, Zagreb, 1997, 231-241. 
 14. Frazeološke igre u reklamama ili misli li četkica za zube svojom glavom, zbornik HDPL "Tekst i diskurs", Zagreb, 1997, 325-331. 
 15. Bůh v chorvatských biblických přislovich a frazeologizmech, Češtinář, číslo 5, 1997/98, 133-140.
 16. Leksikografska obrada frazema tipa biti dobra srca i čovjek dobra srca, Filologija, knjiga 30-31, Zagreb, 1998, 199-207. 
 17. God in Croatian Biblical Proverbs and Phrasemes, zbornik radova sa skupa Phraseology and Paremiology (Liptovský Ján, 2-5. 9. 1997), Bratislava, 1998, 102-110.
 18. Русские и хорватские фразеологизмы со значением «умереть», Studia Russica, XVII, Budapest, 1999, 268-274.
 19. Uzvični frazemi-replike kojima se izražava čuđenje, zbornik HDPL-a "Teorija i mogućnosti primjene pragmalingvistike", Zagreb-Rijeka, 1999, 221-224.
 20. Hrvatski i ruski frazemi motivirani kartanjem i igraćim kartama, Слово во времени и пространстве(к 60-летию профессора В.М.Мокиенко), Sankt-Peterburg, 2000, 205-213.
 21. Междометные фразеологизмы в хорватском ирусском языках, "Słowa, słowa, słowa"... w komunikacji językowej, pod redakcją Marceliny Grabskiej, Gdańsk, 2000, 228-235.
 22. Tipovi frazema-fonetskih riječi, zbornik radova s Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani, knjiga III, Rijeka, 2000, 93-98. 
 23. Frazemi s strukturo priredne besedne zveze in priredno zloženega stavka, Skripta 5 (Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega/tujega jezika), Ljubljana, 2001, 75-82.
 24. Музыкальные инструменты как компоненты хорватских и русских фразеологизмов, Вестник Международного славянского университета, Харьков, серия «Филология», том IV, 1, 2001, 35-39.  
 25. Odabir frazema za Priručni frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (rezultati ankete), Frazeografia słowiańska, redakcja naukowa: M. Balowski i W. Chlebda, Opole, 2001, 341-354 (u suautorstvu s A. Menac).
 26. Спорт и детские игры как источник фразеологизмов хорватского языка(всопоставлении срусским), IIСлавистическиечтенияпамяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова(материалы международной научной конференции 12 – 14 сентября2000 г.), Санкт-Петербург, 2001, 92-93.
 27. Kakvim se frazemima obraćamo?, Drugi hrvatski slavistički kongres, zbornik radova, I, Zagreb, 2001, 385-391.
 28. Hvatamo li za bradu Boga ili boga? O jednom pravopisnom problemu u frazeologiji, Filologija, knjiga 36-37, Zagreb, 2001, 139-148. 
 29. Sport u frazeologiji, zbornik HDPL-a "Primijenjena lingvistika u Hrvatskoj - izazovi na početku XXI. stoljeća", Zagreb - Rijeka, 2002, 123-128.
 30. Smijeh i plač u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, zbornik radova s međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, knjiga IV., Rijeka, 2002, 95-102.
 31. Nove pojave u frazeologiji hrvatskoga jezika, Słowo. Tekst. Czas VI, Szczecin - Greifswald, 2002, 303-308 (u suautorstvu s A. Menac). 
 32. Koncept lijenosti u frazeologiji hrvatskoga, ruskog, talijanskog i njemačkog jezika, zbornik HDPL-a «Psiholingvistika i kognitivna znanost u hrvatskoj primijenjenoj lingvistici», Zagreb – Rijeka, 2003, 247-258 (u suautorstvu s Marijom Turk).
 33. Šatrovački govor u Hrvatskoj jučer i danas, Wiener Slawistischer Almanach, Slawische Sprachen Heute, Band 52, 2003, 79-90.
 34. Zanati i alat u frazeologiji hrvatskoga jezika (u usporedbi s ruskim), V Славистическиечтенияпамяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова(материалы международной научной конференции 11–13 сентября2003 г.), Санкт-Петербург, 2004, 45-50. 
 35. Entomonimi u frazeologiji hrvatskoga i ruskog jezika, zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, knjiga V., Rijeka, 2004, 139-148. 
 36. Хорватские фразеологизмы dobiti/dobivati košaricu и dati/davati košaricu, Rossica Olomucensia, XLII, 2. část, Olomouc, 2004, 641-647. 
 37. Morfološke i sintaktičke osobine poredbenih frazema hrvatskoga jezika, Frazeologia słowiańska i inne płaszczyzny systemu  językowego, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2004, 51-58.
 38. U džep, iz džepa ili po džepu (hrvatski frazemi s komponentom džep), Грани слова (Сборник научных статей к 65-летию В.М. Мокиенко), Москва, 2005, 203-209. 
 39. Frazeologija u prirodnim znanostima, prirodne znanosti u frazeologiji, Frazeologické štúdie IV, Veda Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied,  Bratislava, 2005, 60-68.
 40. Hrvatski frazem djevojka (Katica) za sve i njegovi ekvivalenti u ruskom jeziku, VI Славистическиечтенияпамяти проф. П.А. Дмитриева и проф. Г.И. Сафронова(материалы международной научной конференции 9–11 сентября2004 г.), Санкт-Петербург, 2005, 131-137.
 41. Čega se vrag boji i od čega bježi. O dvama frazemima hrvatskoga i ruskog jezika, Jezikoslovlje, Osijek, 6.1-2, 2005, 95-106. 
 42. Svjetlo i sjena u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji, Слово в словаре и дискурсе, Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва, 2006, 157-164.
 43. Опыт составления словаря славянской сравнительной фразеологии, Слово в словаре и дискурсе, Сборник научных статей к 50-летию Харри Вальтера, Москва, 2006, 685-690.
 44. Politika mrkve i batine ili biča i medenjaka, zbornik HDPL-a «Jezik i mediji, Jedan jezik : više svjetova», Zagreb – Split, 2006, 241-250. 
 45. Rat i mir u hrvatskoj frazeologiji, zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa Riječki filološki dani, knjiga VI., Rijeka, 2006, 119-130.
 46. Хорватские фразеологизмы с компонентом kormilo(в сопоставлении с русскими с компонентом кормило), Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и лингвометодический аспекты), Международная научно-практическая конференция 17-19 марта 2006 года, Москва – Кострома, 2006, 502-506. 
 47. Какая на самом деле снежная королева?, Проблемы семантики языковых единиц в контексте культуры (лингвистический и ленгвометодический аспекты), Международная научно-практическая конференция 17-19 марта 2006 года, Москва – Кострома, 2006, 506-510.
 48. Хорватские сравнительные фразеологизмы со значением «классный» и «классно», RossicaOlomucensiaXLIV, Ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultĕ Univerzity Palackého, Olomouc, 2006, 847-852. 
 49. Кого бережем как свой глаз, а кого как каплю воды (о хорватских фразеологизмах со значением 'заботливо беречь (хранить) кого, что'), Frazeologija v jezikoslovju in drugih vedah (E. Kržišnik, W. Eismann – ed.) Ljubljana, 2007, 137-150. 
 50. Hrvatski priložni frazemi s komponentama dan i noć i njihovi ekvivalenti u drugim jezicima, Frazeologické štúdie V, Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii (D. Baláková, P. Ďurčo – ed.), Ružomberok, 2007, 239-250. 
 51. Hrvatski poredbeni frazemi sa značenjem 'spavati' i 'zaspati', Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków (red. W. Chlebda), Opole, 2007,281-287.
 52. Русские фразеологизмы дойная корова и золотое дно и их хорватские эквиваленты, сборник XI МАПРЯЛ: Мир русского слова и русское слово в мире, том 2, Проблемы фразеологии, Русская лексикография: тенденции развития, София, 2007, 313-317.
 53. Hrvatski frazemi kojima se opisuje neka ilegalna djelatnost (u usporedbi s ruskima), Kritik und Phrase (Festschrift für Wolfgang Eismann zum 65. Geburtstag) (Herausgegeben von Peter Deutschmann), Praesens Verlag, Wien, 2007, 523-531.
 54. Tata od formata i Konobar do jaja, Slavenska frazeologija i pragmatika (ur. Ž. Fink Arsovski i A. Hrnjak), Knjigra, Zagreb, 2007, 88-93. 
 55. Что откладывают в ящик и кому не дают ходу? (две группы хорватских фразеологизмов в сравнении с русскими), Материалы XXXVI международной филологической конференции, Выпуск 19, Фразеология в тексте и словаре, Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет, Санкт-Петербург, 2007, 134-140. 
 56. Trošimo li do zadnje pare ili lipe (novčane jedinice u hrvatskoj frazeologiji), Riječki filološki dani (zbornik radova s Međunarodnog znanstvenog skupa RFD održanog u Rijeci od 16. do 18. studenog 2006.), Filozofski fakultet, Rijeka, 2008, 463-471. 
 57. Hrvatska frazeologija – staro i novo, Komparacja systemów i funkcjowania współczesnych języków słowiańskich 3. Frazeologia. Redakcja naukowa: Walerij Mokijenko i Harry Walter, Universität Greifswald – Institut für Slawistik, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, Opole, 2008, 88-100 (u koautorstvu s A. Menac).
 58. Старый как мир или как Библия?, Материалы международной научной конференции, посвященной 1145-летию Славянской писменности, Вестник Кыргызского национального университета им. Жусупа Баласагына, серия 1 (6), выпуск 2, Бишкек, 2008, 193-199.
 59. О некоторых образных и культурно-исторических элементах в сравнительных фразеологизмах, Фразеология и когнитивистика (Материалы 1-й Международной научной конференции, Белгород, 4-6 мая 2008 г.), том 1, Идиоматика и познание, Белгород: Комиссия славянской фразеологии Международного комитета славистов, Белгородский государственный университет, 2008, 130-133.
 60. Об одном типе хорватских адъективных фразеологизмов в сопоставлении с русскими, Przegląd Rusycystyczny, Nr 4 (124), Katowice, 2008, 80-89.
 61. Komponenta svijeća u hrvatskim frazemima (u usporedbi s nekim slavenskim i neslavenskim jezicima), Südslavistik,ZeitschriftfürsüdslavischeSprachen, LiteraturenundKulturen, http://www.suedslavistik-online.de/01/, siječanj, 2009, 165-177.
 62. О хорватском предложно-именном сочетании u nogama, Материалы XXXVIIMеждународной филологической конференции, Фразеология в прошломи настоящем, Санкт-Петербургский государственный университет, Факультет филологии и искусств, Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Санкт-Петербург - Грайфсвальд, 2009, 168-175.
 63. Utječe li politika na definicije u rječnicima?, Jezična politika i jezična stvarnost, Zagreb: HDPL, 2009, 457-467.
 64. Сравнительные фразеологизмы романских и германских языков в сопоставлении с хорватскими (опыт составления словаря), Проблемы истории, филологии, культуры, 2 (24), Москва-Магнитогорск-Новосибирск, 2009, 302-306.
 65. Золото в хорватской и русской фразеологии, Русское слово, Сборник научных трудов, выпуск 2, Волгоград, Изд-во ВГАПК РО, 2009, 101-107.
 66. О двух хорватских фразеологизмах с компонентом banana, Phraseologie und Text, Materialen der XXXVIII. Internationalen wissenschaftlich-methodischen Konferenz, Fakultät für Philologien und Kunst, Staatliche Universität Sankt Petersburg, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Sankt Petersburg – Greifswald, 2010, 205-214.
 67. Što se skriva u ormaru? (o novom frazemu u hrvatskom i ruskom jeziku), Słowo. Tekst. Czas. Jednostka frazeologiczna w tradycyjnych i nowych paradygmatach naukowych, Szczecin, Greifswald, 2010, 48-56. 
 68. Što se gura pod tepih i zašto? (kulturološka i sociolingvistička analiza hrvatskog i ruskog frazema), Славянская фразеология и паремиология в XXI веке, Минск, 2010, 114-119.  
 69. Vatra u hrvatskim frazemima, DynamischeTendenzeninderslawischenPhraseologie, Динамические тенценции в славянской фразеологии, Greifswald, 2010,143-152. 
 70. Kuga (чума) в сравнительных фразеологизмах хорватского, русского и некоторых других языков, Фразеология и познание, сборник докладов 2-й Международной научной конференции «Фразеология, познание и культура», том 1, Белгород, 2010, 270-274. 
 71. О хорватских и русских фразеологизмах с компонентами letvica и планка, И вновь продолжается бой, сборник научных статей, посвященных юбилею д.ф.н., проф. С.Г. Шулежковой, ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный университет, Межкафедральный словарный кабинет им проф. Б.А. Ларина СПбГУ, Ernst-Moritz-Arndt-Universität, Магнитогорск, 2010, 258-262. 
 72. О хорватских субстантивных фразеологизмах с компонентом slijep (в сопоставлении с другими языками), Материалы XXXIX Международной филологической конференции, Фразеология и языковая динамика, ErnstMoritzArndt Universität Greifswald,Greifswald – Санкт-Петербург, 2011, 221-226. 
 73. Хорватский фразеологизм živjeti kao bik na gmajni и его эквиваленты в других языках, Литературная и диалектная фразеология: история и развитие, НовГу им. Ярослава Мудрого, Великий Новгород, 2011, 294-298. 
 74. У кого пальцы в повидле? О трех хорватских фразеологизмах с соматизмом prst, Когнитивно-прагматические векторы современного языкознания, Юбилейный сборник научных трудов к 65-летию доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ Н.Ф. Алефиренко, Москва, Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 2011, 227-232. 
 75. Из чьей шинели все мы вышли (от крылатого слова до фразеологизма), Проблемы истории, филологии, культуры, 3 (33), июль – август – сентябрь, Российская академия наук, Москва – Магнитогорск – Новосибирск, 2011, 205-209. 
 76. О тенденциях развития хорватской фразеологии, II Международный научный симпозиум «Славянские языки и культуры в современном мире», Труды и материалы, Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова, 2012, 134-135.
 77. Što nam kaže srce? (od reklamnog slogana do frazeosheme), Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. Вернадского, том 25 (64), Но  2 (1), Филология. Социальные коммуникации, Симферополь, Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского, 2012, 134-140. 
 78. Hrvatski frazemi s komponentama zaspati, spavati, san i njihovi ruski ekvivalenti, Stručak riječima ispunjen, Zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Zagreb, FF press, 2012, 47-62.
 79. Tko to tamo troši novac? Hrvatski i ruski frazemi sa značenjem 'trošiti novac', Frazeološka simfonija: Sodobni pogledi na frazeologijo, Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 39-48.
 80. Хорватская лексикография (u koautorstvu s B. Tafrom), Славянская лексикография, Международный комитет славистов, Комиссия по лексикологии и лексикографии, Национальный комитет славистов Российской Федерации, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва, 2013, 310-340.
 81. О Хорватско-славянском словаре сравнительных фразеологизмов, Славянская лексикография, Международный комитет славистов, Комиссия по лексикологии и лексикографии, Национальный комитет славистов Российской Федерации, Институт русского языка им. В.В. Виноградова, Москва, 2013, 373-389.
 82. Сравнительные фразеологизмы: национальное и общеевропейское, XV Международный съезд славистов, Национальное и интернациональное в славянской фразеологии, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, Greifswald, 2013, 151-158. [rad je uz minimalne izmjenedopune objavljen i u XLII Международная филологическая конференция, 11 – 16 марта 2013, Избранные труды, Санкт-Петербург, 2014, 333-345]
 83. Что растет как грибы после дождя? Хорватские фразеологизмы с компонентами kiša, pokisao, pokisnuti и их эквиваленты в русском и нескольких других языках, «Вода» в славянской фразеологии и паремиологии, коллективная монография, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szláv és balti filológiai intézet, 2013,687-693.
 84. «Невыносимая легкость» рекламирования (о двух слоганах, источником которых является художественная литература), Язык как система и деятельность – 4, Материалы Международной научной конференции, посвященной 95-летию со дня рождения Людмилы Алексеевны Введенской, Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 2013, 281-283.
 85. «Чтобы получить работу, набирайте ''М''» (о заглавиях в хорватской прессе), Вопросы русской исторической грамматики и славяноведения: к 175-летию со дня рождения Ватрослава Ягича (1838-1923), Материалы международного научного семинара (19-20 сентября 2013 года, г. Петрозаводск); Петрозаводск, Издательство ПетрГУ, 2013, 132-135.
 86. Hrvatski i ruski frazemi s komponentama rep i хвост, 2014., FFpress, ISBN978-953-175-513-9/mrežnoizdanje/.http://www.animalisticki-frazemi.eu/images/frazemi/zbornik_radova/Fink%20za%20WEB.pdf (cijeli zbornik: http://www.animalisticki-frazemi.eu/index.php/kazalo-radovi )
 87. Hrvatski i ruski frazemi sa sastavnicama ton i тон, Frazeologické štúdie VI, Hudobné motívy vo frazeológii, Univerzita Komenského v Bratislave, 2014, 70-80.
 88. Русизмы в хорватском языке: употребление и лексикографическая фиксация, Проблемы истории, филологии, культуры, 3 (45), Российская академия наук, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, Москва – Магнитогорск – Новосибирск, 2014, 240-242.
 89. Žive li Hrvati i Rusi američki san? O prijevodnim ekvivalentima frazema s komponentom san u ruskom i nekim drugim jezicima, Frazeologia a przekład, Opole: Uniwersytet Opolski, 2014, 413-420.
 90. О марионетках, игрушках и о слепом орудии (русские и хорватские фразеологизмы со значением действия чужой воли), Русский язык и литература в пространстве мировой культуры, материалы XIII Конгресса МАПРЯЛ в 15 томах, том 7, направление 6, Современная русская лексикография: теория и практика, Санкт-Петербург, 2015, 189–194.
 91. Стол в хорватской фразеологии: от питания до переговоров, На крыльях слова, Материалы международной заочной научной конференции, посвященной юбилею доктора филологических наук, профессора С. Г. Шулежковой, Магнитогорск: Научно-исследовательская словарная лаборатория, Кафедра русского языка, общего языкознания и массовой коммуникации, 2015, 189–196.
 92. Чему удивляется цыпленок? (О четырех хорватских устойчивых сравнениях из семантического поля удивления), Устойчивые сравнения в системе фразеологии, Санкт-Петербург – Greifswald: Санкт-Петербургский государственный университет, Филологический факультет, Ernst Moritz Arndt Universität Greifswald, 2016, 139–146.
 93. Iza ugla – od mjesnoga značenja prema vremenskom, Prostor in čas v frazeologiji, Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016, 139–148.
 94. Što čini razliku? Tri novija frazeološka kalka u hrvatskom jeziku. U: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića (ur. Ž. Čelić i T. Fuderer), 2016, Zagreb: FF press, 80–88. 
 95. О фразеосхемах в заголовках хорватского публицистического дискурса. U: Славянская фразеология в современных СМИ (отв. ред. Х. Вальтер, В. Мокиенко и Ж. Финк), 2017, Грайсфвальд – Санкт-Петербург – Загреб: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 138–146. 
 96. Što sve prolazi ispod radara? (O upotrebi jednog novijeg hrvatskog frazema). U: Život mora biti djelo duha. Zbornik posvećen prof. dr. sc. Dubravki Sesar (ur. Z. Kovačević i I. Vidović Bolt), 2017, Zagreb: Disput, 113–119. 
 97. Je li važno što Mađarska nema mora? O hrvatskim frazemima kojima se izražava ravnodušnost i nezainteresiranost, Slavofraz 2106: Phraseologie und (naive) Psychologie, Phraseology and (naïve) psychology, Фразеология и (наивная) психология, Grazer Studien zur Slawistik, Verlag Dr. Kovač, Hamburg, 2018, 103–112. 
 98. Фразеология в тексте современных хорватских граффити, Фольклорная фразеология: проблемы лингвокультурологического и лексикографического описания, Грайфсвальд – Санкт-Петербург, 2018, 89–95.
 99. Tko se sakrio u mišju rupu? (Hrvatski frazemi s komponentama sa značenjem nastambe ili prostorije u kojoj žive životinje), Od fonologije do leksikologije. Zbornik u čast Mariji Turk, Biblioteka časopisa Fluminensia, Knjiga 6, Rijeka, 2018, 89–102.

 

PREGLEDNI ČLANCI

 1. Anglicizmi kojima se u hrvatskom i ruskom jeziku imenuje odjeća i obuća (o nekim aspektima posuđivanja), zbornik HDPL-a "Jezična norma i varijeteti", Zagreb-Rijeka, 1998, 143-146.
 2. Восточнославянские языки вхорватской лексикографии, Вестник Международного славянскогоуниверситета,Харьков, серия «Филология», томIII, 1, 2000, 31-34.

 

STRUČNI ČLANCI

 1. Г.А.Золотова, Синтаксическийсловарь, Репертуар элементарных единиц русскоГ.А. Золотова, Синтаксический словарь, Репертуар элементарных единиц русского синтаксиса, М., 1988, Strani jezici, br. 2, 1989, 95-99.
 2. R. Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku, Zagreb, 1990, Suvremena lingvistika, br. 33, 1992, 77-81.
 3. Dva nova rječnika ruskoga jezika, Strani jezici, br. 2, 1998, 109-112.
 4. А. Бирих, В. Мокиенко, Л. Степанова, Словарь фразеологических синонимов русского языка, Ростов-на-Дону, 1997, Suvremena lingvistika, br. 45-46, 1998, 97-98
 5. A. Menac, D. Sesar, R. Kuchar, Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik, Zagreb, 1998, Suvremena lingvistika, br. 45-46, 1998, 98-100.
 6. Редкие слова в произведениях авторов XIX века, ответственный редактор Р. П. Рогожникова. – Москва: Русские словари, 1997, Filologija, knj. 32, 1999, 207-209.
 7. Rusizmi u srpskom jeziku, Suvremena lingvistika, br. 47-48, 1999, 209-212.
 8. Zbornik Europäische Phraseologie im Vergleich, Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, Bochum, 1998, Suvremena lingvistika, br. 47-48, 1999, 219-221.
 9. Rječnik ruske frazeologije ‒ povijesno-etimološki priručnik, Suvremena lingvistika, br. 49-50, 2000, 169-171.
 10. A. Menac, Hrvatska frazeologija, Suvremena lingvistika, br. 64, 2007, 228-231.
 11. Anatolij Ivčenko, Sonja Wölke, Hornjoserbski frazeologiski słownik / Obersorbisches phraseologisches Wörterbuch / Верхнелужицкий фразеологический словарь, Suvremena lingvistika, br. 64, 2007, 225-227.
 12. Novo v slovenski i hrvaški frazeologiji, Četrto slovensko-hrvaško slavistično srečanje, Četvrti hrvatsko-slovenski slavistički skup, zbornik referata sa skupa u Jeruzalemu, 13. i 14. 2008, Ljubljana, 2009, 127-137 (u koautorstvu s Erikom Kržišnik).
 13. Prikaz udžbenika Шаг за шагом, Strani jezici, br. 1 (40), 2011, 77-80.
 14. Ruska leksikografska trilogija, Suvremena lingvistika, br. 73, 2012, 121-126.
 15. Dva slavistička zbornika: značajan iskorak u proučavanju slavenskih jezika, Zadarska smotra, god. LXI, br. 2, 2012, 188-191.
 16. Splitska frazeologija, Jezik, br. 4, 2012, 154-157.
 17. Славистика в Загребском университете, Славянские народы и их культуры, сборник научных статей, Гомель, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, 2013, 52-55.

 

UREDNIČKI RAD

Zbornik Slavenska frazeologija i pragmatika (suurednica A. Hrnjak), Zagreb: Knjigra, 2007.

Stručak riječima ispunjen, zbornik radova posvećen Antici Menac o njezinu 90. rođendanu, Zagreb: FF press, 2012.