PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

     Anita Hrnjak rođena je 19.8.1972. godine u Zagrebu. 1997. godine diplomirala je komparativnu književnost i ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom studija dodijeljena joj je nagrada Josip Badalić za studentsku izvrsnost na studiju ruskog jezika i književnosti. Na istom fakultetu 2000. godine upisuje poslijediplomski studij lingvistike koji 2005. godine završava obranom magistarskog rada pod nazivom „Frazemi s bojom kao komponentom (na materijalu hrvatskih i ruskih frazema)„ čime stječe akademski stupanj magistra znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti i znanstvenog polja filologije. U srpnju 2015. obranila je doktorsku disertaciju s naslovom „Rodni elementi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji“ izrađenu pod vodstvom mentorice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski.

     1997. godine zapošljava se kao nastavnik ruskog jezika u školi stranih jezika Link Between Slavs gdje održava tečajnu nastavu do 2000. godine. U razdoblju od 2000. do 2005. godine radi kao znanstveni suradnik u Zavodu za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Od 2005. godine zaposlena je kao lektor za ruski jezik na Katedri za ruski jezik Odsjeka za istočnoslavenske jezike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. 2009. godine izabrana je u nastavno zvanje višeg lektora.

     Kao nastavnik na Katedri za ruski jezik izvodila je nastavu na kolegijima Ruski jezik struke 1 i 2 (2005.-2007.) i Fonetske vježbe (2006.-2010.), a trenutno održava nastavu na kolegijima Jezične vježbe iz ruskog jezika 1 i 2 (od 2005. godine) i Lektira 3 i 4 (od 2007. godine).

     Područja njena znanstvenog interesa su frazeologija, frazeografija, rodna lingvistika, lingvokulturologija i kognitivna lingvistika. Od 2000. godine radi kao istraživač na znanstvenom projektu „Hrvatska frazeologija“ voditeljice akademkinje Antice Menac koji se pod istim nazivom nastavlja do danas. Od 2007. godine u svojstvu istraživača radi i na projektu „Kontrastivno proučavanje ruskoga i hrvatskog jezika“ voditeljice prof. dr. sc. Željke Fink Arsovski. Oba projekta financirana su od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se pitanjima opće i komparativne hrvatske i ruske frazeologije (npr. Магические и ритуально-обрядовые свойства воды в хорватской и русской фразеологии (2013) «Вода» в славянской и русской фразеoлогии (ur. Zoltan, A., Fedosov, O., Janurik, S.) Tinta: Budimpešta), rodnom problematikom u jeziku i frazeologiji (npr. Koncept ljepote i rodni stereotipi u hrvatskoj i ruskoj frazeologiji (2013) Slavenski jezici u usporedbi s hrvatskim III (ur. Sesar, D.) FF Press: Zagreb), lingvističko-kulturološkim temama (npr. Когда первая дама становится железной? (2010) Язык и культура (ur. Alefirenko, N.) BelGU: Belgorod), primjenom spoznaja kognitivne lingvistike u frazeologiji (npr. Konceptualne metafore u hrvatskoj i ruskoj „političkoj“ metafori (2009) Jezična politika i jezična stvarnost (ur. Granić, J.) HDPL: Zagreb), te mogućnostima primjene svih navedenih elemenata u frazeografskoj praksi (npr. O mogućnostima konceptualne i/ili tematske organizacije i obrade frazeologije (2002) Filologija, 36/37). Do listopada 2013. godine autorica je 33 znanstvena i stručna članka, uvrštenih u Hrvatsku znanstvenu bibliografiju (usp. http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=267045). Stručne i znanstvene članke objavljuje na hrvatskom i ruskom jeziku u Hrvatskoj, Rusiji, Poljskoj, Mađarskoj.

     S izlaganjima je sudjelovala u radu 18 domaćih i međunarodnih lingvističkih konferencija.

     Autorica je sveučilišnog udžbenika ruskog jezika (Шаг за шагом (2010) Knjigra: Zagreb), koautorica (uz Željku Fink Arsovski i Barbaru Kovačević) bibliografije hrvatske frazeologije (Bibliografija hrvatske frazeologije (2010) Knjigra: Zagreb) i suurednica (uz Željku Fink Arsovski) zbornika radova znanstvenog međunarodnog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika“ (Slavenska frazeologija i pragmatika (2007) Knjigra: Zagreb).

     Kao tajnica organizacijskog odbora aktivno je sudjelovala u organizaciji i provođenju međunarodnog znanstvenog skupa „Slavenska frazeologija i pragmatika“ koji se održavao od 17. do 19. rujna 2006. godine u gradu Rabu.

     U razdoblju od 2004. do 2005. godine radi kao tajnica uredništva znanstvenog časopisa „Filologija“ Razreda za filološke znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

     Članica je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku i Hrvatskog filološkog društva.

     Prevodi s ruskog jezika u stručnoj periodici.