PRIMJENA FRAZEOLOŠKE TEORIJE U FRAZEOGRAFIJI

panoramic lighthouse3

KNJIGE

Ruski jezik – izgovor i intonacija. S recitacijama na pločama. U: P. Guberina (ur.) Acta Instituti Phonetici 7, Zagreb: Institut za fonetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1958, 1-87.

Ukrajinska lirika (priredila, prevela s ukrajinskoga, napisala napomene i bilješke). Zagreb: Matica hrvatska, 1998, 1-257.

R. Filipović, A. Menac. Engleski element u hrvatskom i ruskom jeziku. Zagreb: Školska knjiga, 2005, 1-77.

Hrvatska frazeologija. Zagreb: Knjigra, 2007, 1-270.

M. Menac-Mihalić, A. Menac. Frazeologija splitskoga govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011, 1-364.

 

RJEČNICI

A. Menac, A. P. Koval. Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik i Hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979, 1-686.

T. Korać, A. Menac, M. Popović, M. Skljarov, R. Venturin, R. Volos. Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik. Zagreb: Školska knjiga, knjiga A-H, 1979, I-XV i 1-746, knjiga O-Я, 1980, 1-791.

A. Menac, R. I. Trostinska. Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik.Mali frazeološki rječnici, 1. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1985, 1-149.

A Menac, D. Sesar, R. Kuchář. Hrvatskosrpsko-češko-slovački frazeološki rječnik.Mali frazeološki rječnici, 2. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986, 1-157.

A. Menac, N. Pintarić. Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 3. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986, 1-128.

A. Menac, Z. Vučetić. Hrvatskosrpsko-talijanski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 5. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988, 1-130. 

A. Menac, K. Blaževac. Hrvatskosrpsko-francuski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 6. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1988, 1-128. 

A. Menac, J. Rojs. Hrvatsko-slovenski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 7. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,1992, 1-111.

A. Menac, R.I. Trostinska. Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik, 2. izdanje. Mali frazeološki rječnici, 9. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993, 1-140.

A. Menac, Z. Vučetić. Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik. II. izdanje. Mali frazeološki rječnici, 10. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1995, 1-123.

A. Menac, D. Sesar, R. Kuchář. Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. 2., prošireno i dopunjeno izdanje. Mali frazeološki rječnici, 14, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998, 1-151.

A. Menac, Ž. Fink-Arsovski, R. Venturin. Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb 2003,: Naklada Ljevak, 1-414.

A. Menac, Ž. Fink Arsovski, I. Mironova Blažina, R. Venturin. Hrvatsko-ruski frazeološki rječnik + Kazalo hrvatskih i ruskih frazema. Zagreb: Knjigra, 2011, 1-470.

A. Menac, M. Menac-Mihalić Frazemi i poslovice u dalmatinsko-venecijanskom govoru Splita u 20. stoljeću. Zagreb: Knjigra, 2014, 1-186.

A. Menac, Ž. Fink-Arsovski, R. Venturin. Hrvatski frazeološki rječnik, Zagreb: Naklada Ljevak, 2014, 1-794.

 

UDŽBENICI I PRIRUČNICI

Méthode Audiovisuelle de Russe. premier degré, selon les principes SGAV définis par P. Guberina et P. Rivenc. Paris - Bruxelles – Montréal: Ed. Didier, 1962, 1-105.

Russian Audiovisual. London: Harrap Ed., 1962,1-103.

Russian Audiovisual. New York: Chilton Ed., 1962, 1-103.

Russian by the Audio-Visual Method. Philadelphia – New York: Didier-Chilton Ed., 1962, 1-103. 

Ruski – audiovizuelna metoda. I. dio (ur. P. Guberina i P. Rivenc). Zagreb: Jugoton – Didier, 1963, 1-105.

Priručni rječnik uz AV metodu. Zagreb, 1963,1-14.

Pismene vježbe uz AV metodu. Zagreb, 1963.

Audiovisuell ryska. Stockholm: Svenska Bokförlaget / Norstedt, 1964.

Ruski – audiovizuelna metoda. II. dio (ur. P. Guberina i P. Rivenc). Zagreb: Jugoton – Didier, 1964, 1-106.

Grammaire et Léxique. Paris: Ed. Didier 1965, 1-50.

Zbornik vježbi iz ruske fonetike. Priručnik za studente rusistike. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1965, 1-112.

Давайте говорить и читать по-русски 1. Početnica ruskog jezika za prvi razred gimnazije (prva godina učenja). Zagreb: Školska knjiga, 1966, 1-186.

Méthode Audiovisuelle de Russe, deuxième degré. selon les principes SGAV définis par P. Guberina et P. Rivenc. Paris – Bruxelles – Montréal: éd. Didier, 1967, 1-103.

Давайте говорить и читать по-русски 2. Vježbenica ruskog jezika za II. razred gimnazije (druga godina učenja). Zagreb: Školska knjiga, 1967, 1-136.

Давайте говорить и читать по-русски 3.Vježbenica ruskog jezika za III. razred gimnazije (treća godina učenja). Zagreb: Školska knjiga, 1968, 1-116. 

Давайте говорить и читать по-русски 4. Vježbenica ruskog jezika za IV. razred gimnazije (četvrta godina učenja). Zagreb: Školska knjiga, 1969, 1-128.

А. Menac, M. I. Iljaš. Лексика и фразеология современного русского литературного языка. Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, 1971, 1-160.

A. Menac, M. Skljarov. Говорите с нами. Udžbenik ruskog jezika za VII. razred osnovne škole, 1-163; Radna bilježnica, 1-66; Priručnik za nastavnika, 1-36; Višeizvorni sklop. Zagreb: Školska knjiga, 1979.

Besprijedložne i prijedložne konstrukcije s vremenskim značenjem u suvremenom ruskom i hrvatskosrpskom jeziku. Doktorska disertacija (rukopis). Zagreb 1959, 1-240.

ZNANSTVENI ČLANCI

 1. O upotrebi dvostruke negacije s glagolskim pridjevom trpnim. Jezik, II, 1953, Zagreb, 18-22.
 2. Oko autentičnosti Slova o polku Igoreve. U: Zbornik radova Filozofskog fakulteta II. 1953, Zagreb, 145-155.
 3. O čuvanju i ispadanju pridjevskog sufiksa -n- pri tvorbi glagola. Jezik, III, 1954, Zagreb, 22-23.
 4. Iz problematike rečenične intonacije u ruskom jeziku. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 5, 1963, Zagreb, 81-105.
 5. Datumski genitiv u hrvatskosrpskom i ruskom jeziku. U: Ivšićev zbornik, 1963, Zagreb, 263-270.
 6. O promjenama u značenju prijedloga kod. Jezik, XI, 3, 1964/65, Zagreb, 72-78.
 7. Povezanost glagolskog vida i vremenskih konstrukcija u ruskom i hrvatskosrpskom jeziku. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 7,1965, Zagreb, 107-117.
 8. Uz pitanja kontrastivnog promatranja ruskih i hrvatskosrpskih prijedložnih sveza (na materijalu vremenskih značenja prijedloga v/u). Živi jezici, X, 1-4, 1968, Beograd, 7-12.
 9. Основы построения учебников русского языка для школ. U: Международная конференция преподавателей русского языка и литературы. Актуальные вопросы преподавания русского языка и литературы. Дополнения к тезисам докладов, 1969, Москва, 12-15.
 10. Položaj i uloga udžbenika u nastavnom procesu (s osobitim obzirom na udžbenike ruskog jezika kod nas). Živi jezici,XI, 1-4, 1969, Beograd, 83-90.
 11. Некоторые вопросы интонации русского предложения. Contact, Janvier, 1970, 25-33.
 12. O strukturi frazeologizma. Jezik,XVIII, 1, 1970/71, Zagreb, 1-4.
 13. Roła podrecznika w procesie nauczania języka obcego. U: Podstawy naukowe nowoczesnych metod nauczania języka rosyjskiego,1971, Warszawa. 
 14. O pisanju ruskih imena. Jezik,XIX, 4/5, 1971/72, Zagreb, 97-109.
 15. Glagolske posuđenice u ruskom i hrvatskom književnom jeziku. U:Zbornik radova posvećen VII. kongresu jugoslavenskih slavista, 1972, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 77-82.
 16. Svoje i posuđeno u frazeologiji. Strani jezici,1, 1972, Zagreb, 9-18.
 17. Posuđeni elementi u ruskoj i hrvatskoj frazeologiji.U: Zbornik radova posvećen VII. međunarodnom kongresu slavista u Varšavi, 1973, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 89-98.
 18. Još o predmetu i nazivu kontrastivne lingvistike. Strani jezici, 4, 1973, Zagreb, 244-250.
 19. Беспредложное употребление творительного падежа в русском языке и интерференция хорватско-сербского языка при его усвоении. U: Лингвистические основы и методические проблемы интерференции при изучении русского языка славянами, 1973, София, 184-199.
 20. Сопоставительное изучение языков и теория учебника.U: Избранные доклады и сообщения II Международного конгресса МАПРЯЛ, 1975, София, 38-44.
 21. Вопросы грамматической русско-хорватской интерференции. U: Лингвистические основы и методические проблемы интерференции при изучении русского языка славянами, 1975, Велико Търново, 145-152.
 22. Распространённость категории рода в русском языке по отношению к некоторым другим языкам. U: Вопросы методологии и методики описания русского языка в сопоставлениис родным, 1975, Zagreb, 56-61.
 23. Из проблематики обозначения рода лиц в русском и хорватскосербском языках. U: Научные основы и практика преподавания русского языка и литературы. Доклады и сообщения югославских русистов на III Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы, 1976, Zagreb, 56-66. 
 24. Frazeologizmi oko riječi kraj/konac u različitim jezicima. Strani jezici, 1-2, 1976, Zagreb, 35-38.
 25. Iz problematike suodnosa negacije i objektnog padeža u suvremenom ruskom jeziku.U: Slovansko jezikoslovje. Nahtigalov zbornik ob stoletnici rojstva,1977, Ljubljana, 235-254.
 26. Tipovi interferencije pri učenju ruskog jezika kod nas. U: VIII. kongres jugoslavenskih slavista. Prilozi, 1977, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 57-67.
 27. Падеж прямого дополнения с отрицанием в современном русском и хорватско-сербском языках. U: R. Filipović (ur.) Petojezični kontrastivni projekt, 3. Хорватскосербско-русские контрастивные исследования, 1, 1978, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1-80.
 28. Neka pitanja u vezi s klasifikacijom frazeologije.Filologija, 8, 1978, Zagreb, 219-226.
 29. Slavenski genitiv u suvremenom hrvatskom književnom jeziku. Jezik, XXVI, 1978/79, Zagreb, 65-67.
 30. O tautološkim frazeoshemama. U: Iz frazeološke problematike, 1980, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 17-46.
 31. Iz problematike frazeološke sinonimije u ruskom i hrvatskom književnom jeziku. Filologija, 9, 1982, Zagreb, 185-191.
 32. Ruska imena u hrvatskom književnom jeziku.Onomastica Iugoslavica, 10, 1982, Zagreb, 129-134.
 33. Genitiv u sastavu frazeologizama u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku. Croatica, XIV, 19, 1983, Zagreb, 83-90.
 34. Tipovi genitivnih sveza u frazeologizmima suvremenog ruskog i hrvatskog književnog jezika. U: R. Filipović (ur.) Petojezični kontrastivni projekt, 8. Хорватскосербско-русские контрастивные исследования, 2. Iz kontrastivne problematike, 1983, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1-28.
 35. Intonacijski tipovi u ruskom i hrvatskom književnom jeziku. Filologija, 13, 1985, Zagreb, 89-104. 
 36. Славянский генитив в современном русском и хорватскосербском языках. Русский язык за рубежом, 3, 1986, Москва, 84-86.
 37. Gemeinsame semantische Gruppen in der Phraseologie der europäischen Sprachen. U: Aktuelle Probleme der Phraseologie, Simposium 27.-29.IX.1984. in Zürich. Zürcher Germanistische Studien 9, 1987, Bern, 269-290.
 38. Neke jezične veze Povaljske listine i staroruskih pisanih spomenika. U: Brački zbornik, 15, 1987, Supetar, 102-112.
 39. Partitivni genitiv u ruskom i hrvatskom književnom jeziku. Filologija,14, Zbornik u čast Rudolfa Filipovića,1987, Zagreb, 183-196.
 40. Srednji član među pridjevskim antonimima.Filologija, 16, 1988, Zagreb, 115-121.
 41. Upotreba i značenja padeža bez prijedloga u suvremenom ruskom i hrvatskom književnom jeziku. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, 427, 1989, Zagreb, 71-126.
 42. A. Menac, M. Moguš. Frazeologija Gundulićeva Osmana. Forum, 7-8, 1989, Zagreb, 192-201. 
 43. Frazeologija Hektorovićeva Ribanja i ribarskog prigovaranja. U: Senjski zbornik, 18. Zbornik u čast Milana Moguša, 1991, Senj, 101-107.
 44. Lingvistički aspekt prevođenja (na materijalu ruskoga i hrvatskog književnog jezika).U: Specimina philologiae slavicae 31.Studia phraseologica et alia. Festschrift für Josip Matešić zum 65. Geburtstag, 1992, München: Verlag Otto Sagner, 361-374.
 45. Frazeologija Mažuranićeve Smrti Smail-age Čengića.Forum,1-2, 1992, Zagreb, 261-269.
 46. R. Filipović, A. Menac. Transfonemizacija u Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena. Suvremena lingvistika, 19,1-2, 1993, Zagreb, 59-75.
 47. Iz problematike pridjevske antonimije: pridjevi s prefiksom ne- u ruskom i hrvatskom književnom jeziku. U: Rječnik i društvo,1993, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 221-226.
 48. Frazeologija u različitim tipovima jednojezičnih hrvatskih rječnika. Filologija, 22-23, 1994, Zagreb, 161-168.
 49. R. Filipović, A. Menac. Transmorfemizacija u Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena. Filologija, 24-25, 1996, Zagreb, 101-119.
 50. R. Filipović, A. Menac. Semantička adaptacija u Rječniku anglicizama u ruskom jeziku: teorija i primjena. U: Hercigonjin zbornik. Croatica, XXVI, 42/43/44, 1996, Zagreb, 111-124.
 51. Morfološke i tvorbene pojave u anglicizmima ruskoga hipijevskog slenga. Suvremena lingvistika, 22, 1-2, 1996, Zagreb, 425-435.
 52. Morfološka adaptacija anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku. U: S. Damjanović (ur.) Prvi hrvatski slavistički kongres. Zbornik radova I., 1997, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 303-312.
 53. А. Menac, M. Menac-Mihalić. Elementi venecijanskog dijalekta u frazeologiji suvremenih bračkih pjesnika. Riječ,3, 2, 1997, Rijeka, 54-58.
 54. R. Filipović, A. Menac. Adaptacija ortografije anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku: teorija i primjena. Suvremena lingvistika, 23, 1-2, Zagreb, 1997, 61-71.
 55. R. Filipović, A. Menac. Doprinos teoriji proučavanja anglicizama u hrvatskom i ruskom jeziku – odnos primarne i sekundarne adaptacije. Croatica, XXVII, 45-46, 1997 (1998), Zagreb, 83-91.
 56. Pitanja stilističke kvalifikacije u općim i frazeološkim rječnicima. Filologija, 30-31, 1998, Zagreb, 261-266.   
 57. А. Menac, M. Moguš. Frazeologija u Šulekovu Rječniku znanstvenoga nazivlja. U: Zbornik o Bogoslavu Šuleku,1998, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 95-101.
 58. A. Menac, M. Menac-Mihalić. Frazeologija suvremenih bračkih čakavskih pjesnika. U: Riječki filološki dani. Zbornik radova 2,1998, Rijeka, 303-312.
 59. Engleske riječi u djelima Vladimira Majakovskog i Iljfa i Petrova. Radovi Zavoda za slavensku filologiju, 32, 1998, Zagreb, 137-142.
 60. Phraseological Antonyms in European Languages.U: W. Eismann (ur.) Studien zur Phraseologie und Parömiologie. Europhras 95. Europäische Phraseologie im Vergleich: Gemeinsames Erbe und kulturelle Vielfalt, 1998, Bochum: Universitätsverlag Dr. N. Brockmeyer, 489-495.
 61. Morfološka adaptacija rusizama u hrvatskom. U: R. Filipović et al. Transmorfemizacija modela šest europskih jezika u hrvatskom.Filologija, 33, 1999, Zagreb, 30-34 (15-54).
 62. Adaptacija rusizama u hrvatskom jeziku na ortografskoj razini. U: A. Menac et al. Ortografska adaptacija šest europskih jezika u hrvatskome. Filologija, 34, 2000, Zagreb, 151-157 (139-174).
 63. A. Menac, Ž. Fink. Odabir frazema za frazeološki rječnik hrvatskoga jezika (rezultati ankete). U: Frazeografiasłowiańska,2001, Opole, 341-354. 
 64. Načini klasifikacije frazeologije tujega jezika pri univerzitetnem študiju. Skripta 5, Zbornik za učitelje slovenščine kot drugega / tujega jezika, 2001, Ljubljana, 65-73. 
 65. R. Filipović, A. Menac. Akcentuacija anglicizama u hrvatskom jeziku. U: D. Sesar (ur.) Drugi hrvatski slavistički kongres, Zbornik radova I., 2001, Zagreb: Hrvatsko filološko društvo, 381-384.
 66. A. Menac, Ž. Fink. Nove pojave u frazeologiji hrvatskoga jezika. U: Słowo. Tekst. Czas VI., Nowa frazeologia w nowej Europie, 2002, Szczecin – Greifswald, 303-308.
 67. Ruske posuđenice. U: Lj. Dabo-Denegri et al. Adaptacija posuđenica iz šest europskih jezika u hrvatskom. Zbornik Zagrebačke slavističke škole. Radovi sa XIII. međunarodnog slavističkog kongresa u Ljubljani 2003. 2003, Zagreb: FF Press, 347 (343-350).
 68. Adaptacija rusizama u hrvatskom na semantičkoj razini.U: L. Sočanac et al. Adaptacija modela šest europskih jezika u hrvatskom na semantičkoj razini. Filologija, 41, 2003-2004, Zagreb, 162-169 (119-184).  
 69. Hrvatski rusizmi s imenskom sastavnicom.Folia onomastica Croatica, 12-13, 2003-2004, Zagreb, 355-360. 
 70. Element smiješnoga u frazeologiji. U: Грани слова.Сборник научных статей к 65-летиюпроф. В.М. Мокиенко, 2005, Москва: Элпис, 227-229.
 71. Hrvatski u dodiru s ruskim jezikom. U: L. Sočanac et al. Hrvatski jezik u dodiru s europskim jezicima. Prilagodba posuđenica, 2005, Zagreb: Globus, 149-178.
 72. Neki tipovi frazema sa sastavnicom čovȉk u bračkim čakavskim govorima. U: Brački zbornik br. 22, Petru Šimunoviću o 75. godišnjici života,2007, Split – Supetar, 405-408. 
 73. Ž. Fink, A. Menac. Hrvatska frazeologija – staro i novo.U:Frazeologia. Komparacja spółczesnych języków słowiańskich, 3 (ur. W. Mokienko i H. Walter), 2008, Opole: Universität Greifswald – Institut für Slawistik, Uniwersytet Opolski – Instytut Filologii Polskiej, 88-100. 
 74. A. Menac, M. Menac-Mihalić. Frazeologija splitskoga talijanskog govora. U: Zbornik Međunarodnoga znanstvenog skupa u spomen na prof. dr. Josipa Jerneja (1909.-2005.), Izdanje niza Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia, Svezak 4 (ur. M. Ljubičić, I. Peša Matracki, V. Kovačić), 2012, Zagreb: FF press, 255-267. 
 75. Rima u frazeologiji hrvatskih narječja. U: Hrvatski dijalektološki zbornik, br. 20, 2016, Zagreb, 163–169. 
 76. O prepjevima i nekim suodnosima roda i spola. U: Slavenska filologija. Prilozi jubileju prof. em. Milenka Popovića (ur. Ž. Čelić i T. Fuderer), 2016, Zagreb: FF press, 273–278. 

Članci pod rednim brojem 12, 16, 17, 24, 28, 30, 31, 33, 42, 43, 45, 48, 53, 56, 57, 58, 60, 66, 70 objavljeni su u knjizi Hrvatska frazeologija (Zagreb: Knjigra, 2007).

 

STRUČNI ČLANCI

 1. V. Panova. Kružiliha. Izvor II, 1949, 820-823.
 2. Gljeb Ivanovič Uspenski. Pogovor knjizi Običaji Rasterjajeve ulice. 1949, Zagreb: Kultura, 339-347.
 3. E. Bagricki: Pjesma o Opanasu. Izvor III, 1950, 553-555.
 4. Teorie a praxe audiovizuální metody vyučování ruskému jazyku. Cizi jazyky, 4, 1965/66, Praha, 155-161.
 5. П. Евгеньева: Очерки по языку русской устной поэзии в записях XVII-XX вв. Narodna umjetnost, 4, 1966, 228-229.
 6. Principi sastavljanja novog televizijskog tečaja ruskog jezika za učenike gimnazije. U: Aktivne metode i moderna pomagala u nastavi stranih jezika. Predavanja i referati održani na X. kongresu FIPLV, 1971, Zagreb, 183-188.
 7. Вид эксплуатации литературного текста на практических занятиях по русскому языку. Strani jezici, 4, 1972, Zagreb, 293-298.
 8. O. Gerčan, A. Menac. 100 zapovijedi razrednih. Strani jezici, 4, 1974, Zagreb, 291-295.
 9. Теория и практика аудиовизуального метода обучения русскому языку. L'enseignement du russe 25, 1979, Paris, 131-137.
 10. Juraj Križanić: Gramatičko iskazanje ob ruskom jeziku. Vijesti Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti V, 12, 1984, Zagreb, 32-33.

UREDNIČKI RAD

V. Novak. Pred svjetlom. Zagreb: Glas rada, 1949, 1-120.

J, Krimov. Inženjer. Zagreb: Glas rada, 1949, 1-131 (bilješka o piscu: 133-134).

V. Jurezanski. Pokorena rijeka. Zagreb: Glas rada, 1949, 1-378.

V. Grossman. Stjepan Koljčugin. Zagreb: Glas rada, 1950, I. dio 1-313, II. dio 1-387.

G. I. Uspenski. Običaji Rasterjajeve ulice. (izabrala, prevela, napisala pogovor). Zagreb: Kultura, 1952, 1-338.

Kavkaski zarobljenik i druge pripovijesti ruskih klasika za djecu (s bilješkama o piscima). Zagreb: Školska knjiga, 1953, 1-103.

Вопросы методологии и методики описания русского языка и литературы. Zagreb: Savez slavističkih društava Jugoslavije, 1975, 1-210.

Научные основы и практика преподавания русского языка и литературы. Доклады и сообщения югославских русистов на III Международном конгрессе преподавателей русского языка и литературы. Zagreb: Savez slavističkih društava Jugoslavije, 1976, 1-124.

Ukrajinsko-hrvatski ili srpski rječnik i Hrvatsko ili srpsko-ukrajinski rječnik.Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1979, 1-686.

Rusko-hrvatski ili srpski frazeološki rječnik (suautor, pisac predgovora i urednik). Zagreb: Školska knjiga, I knjiga 1979, II. knjiga 1980, I knjiga I-XV i 1-746, II. knjiga 1-791.

Iz frazeološke problematike. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1980, 1-95.

Хорватско-русские контрастивные исследования. Выпуск 2. Iz kontrastivne problematike, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1983, 1-137.

Hrvatskosrpsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik.Mali frazeološki rječnici, 1, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1985, 1-149.

Hrvatskosrpsko-češko-slovački frazeološki rječnik.Mali frazeološki rječnici, 2. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986, 1-157.

Hrvatskosrpsko-poljski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 3. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1986, 1-128.

Hrvatskosrpsko-talijanski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 5. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1988, 1-130.

Hrvatskosrpsko-francuski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 6. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,1988, 1-128. 

Hrvatsko-slovenski frazeološki rječnik. Mali frazeološki rječnici, 7. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1992, 1-111.

Hrvatsko-rusko-ukrajinski frazeološki rječnik, II. izdanje. Mali frazeološki rječnici, 9, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1993, 1-140.

Hrvatsko-talijanski frazeološki rječnik. II. izdanje. Mali frazeološki rječnici, 10. Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1995, 1-123.

Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. II prošireno i dopunjeno izdanje. Mali frazeološki rječnici, 14, Zagreb: Zavod za lingvistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1998, 1-151.

 

PRIJEVODI

E. I. Čarušin. Nikita i njegovi prijatelji. Zagreb – Beograd: Novo pokoljenje, 1948, 1-97 (prijevod s ruskoga).

G. I. Uspenski. Običaji Rasterjajeve ulice. Zagreb: Kultura, 1952, 1-338 (prijevod s ruskoga).

Heretici i sanjari (ur. A. Flaker). Zagreb: Kultura, 1954; drugo izdanje: Zagreb: Naprijed, 1988 (s ruskoga prevela 24 pripovijetke).

T. G. Ševčenko (tri pjesme). U: Antologija svjetske lirike.Zagreb: Naprijed, 1965 (prijevod s ukrajinskoga).

Tri pjesme (Narodna, I. Franko, T. Ševčenko). U: Antologija svjetske ljubavne poezije. Zagreb: Matica Hrvatska, 1968 (prijevod s ukrajinskoga).

J. Semjonov. Lozinka nije potrebna. Političke kronike (1921-1928). Zagreb: Globus, 1978, 1-361 (prijevod s ruskoga).

I. Babelj. Udovica. Crvena konjica. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1980, 117-121 (prijevod s ruskoga).

J. Oleša. U svijetu. Zavist. Zagreb: Sveučilišna naklada Liber, 1980, 191-201 (prijevod s ruskoga).

Pabirci iz ukrajinske književnosti. Prijevodi ukrajinske poezije (Narodne, T. Ševčenko) i proze (V. Ševčuk, O. Višnja). Književna smotra, XII, 40, 1980, Zagreb, 82-88 (prijevod s ukrajinskoga).

Suvremena ukrajinska lirika (I. Drač, L. Kostenko, B. Olijnik, P. Osadčuk, D. Pavličko; 20 pjesama i bilješke o autorima). Forum, 3-4, 1988, Zagreb, 272-286 (prijevod s ukrajinskoga).

Dvije ukrajinske pjesnikinje (L. Kostenko i L. Palij; 17 pjesama). Forum, 12, 1992, Zagreb, 449-457 (prijevod s ukrajinskoga).

Miris proljeća (L. Palij, 16 pjesama). Forum, 5-6, 1995, Zagreb, 393-400 (prijevod s ukrajinskoga).

Suvremena ukrajinska poezija (G. Gordaševič, T. Melničuk, V. Goloborodko, M. Vorobjov, Neborak, O. Lišega). Forum, 7-8, 1996, Zagreb, 780-802 (prijevod s ukrajinskoga).

T. Ševčenko. Izabrane pjesme. Zagreb: Matica hrvatska, 2014, 1-192.